Районен съд - Исперих
Справка за насрочени дела
за периода от 2.9.2019г. до 5.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 ЧГД No 150/2019, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК-ЕАД ГР. РАЗГРАД Х.Р.А. Докладчик:
ЮЛИЯНА В. ЦОНЕВА
3.9.2019 9:30
2 Гражданско дело No 661/2019, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Х.А.А. ОБЩИНА ИСПЕРИХ Докладчик:
ЮЛИЯНА В. ЦОНЕВА
3.9.2019 10:00
3 Гражданско дело No 190/2019, VII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.И.А. Д.О.Ф. Докладчик:
ДИМИТРИНКА Е. КУПРИНДЖИЙСКА
4.9.2019 10:00
4 Гражданско дело No 148/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД,
АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
И.М.Д. Докладчик:
ЮЛИЯНА В. ЦОНЕВА
4.9.2019 11:00
5 Гражданско дело No 647/2019, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Г.Д. З.Д.И. Докладчик:
ДИМИТРИНКА Е. КУПРИНДЖИЙСКА
4.9.2019 14:00