Районен съд - Исперих
Справка за насрочени дела
за периода от 9.9.2019г. до 13.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 693/2019, VII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ИСПЕРИХ   Докладчик:
ДИМИТРИНКА Е. КУПРИНДЖИЙСКА
9.9.2019 11:00
2 Гражданско дело No 664/2019, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.М.М. И.Л.Г. Докладчик:
ЮЛИЯНА В. ЦОНЕВА
9.9.2019 13:30
3 Гражданско дело No 145/2019, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Х.И.Х. Т.А.К. Докладчик:
ЕЛИЦА Д. БОЯДЖИЕВА
10.9.2019 10:00
4 Гражданско дело No 142/2019, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.Р.И. С.А.С. Докладчик:
ЕЛИЦА Д. БОЯДЖИЕВА
10.9.2019 10:30
5 Гражданско дело No 300/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. О.Н.А. Докладчик:
ЕЛИЦА Д. БОЯДЖИЕВА
10.9.2019 11:00
6 Гражданско дело No 244/2019, IV състав Искове за развод и недействителност на брака К.Е.К. Н.Р.К. Докладчик:
ЕЛИЦА Д. БОЯДЖИЕВА
10.9.2019 13:30
7 Гражданско дело No 191/2019, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.И.А. С.С.А.,
Н.И.Ч.
Докладчик:
ЕЛИЦА Д. БОЯДЖИЕВА
10.9.2019 14:00
8 Гражданско дело No 663/2019, VII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Д.Е. Е.З.Е. Докладчик:
ДИМИТРИНКА Е. КУПРИНДЖИЙСКА
12.9.2019 11:00
9 Гражданско дело No 653/2019, VII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Б.С.И. С.Б.С. Докладчик:
ДИМИТРИНКА Е. КУПРИНДЖИЙСКА
12.9.2019 13:30
10 Гражданско дело No 487/2019, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Р.Р. К.Р.А. Докладчик:
ЕЛИЦА Д. БОЯДЖИЕВА
12.9.2019 14:00