Районен съд - Исперих
Справка за насрочени дела
за периода от 25.2.2019г. до 28.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 61/2019, IV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ф.М.И. Е.Е.М. Докладчик:
ЕЛИЦА Д. БОЯДЖИЕВА
26.2.2019 10:30
2 Гражданско дело No 1014/2017, IV състав Делба Х.Ш.А. Е.Ш.Х.,
Н.Ш.О.,
О.Ш.Х.,
К.М.С.
Докладчик:
ЕЛИЦА Д. БОЯДЖИЕВА
26.2.2019 11:30
3 Гражданско дело No 894/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.С.С.   Докладчик:
ЮЛИЯНА В. ЦОНЕВА
28.2.2019 9:30
4 Гражданско дело No 848/2018, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.Й. З.И.А. Докладчик:
ЮЛИЯНА В. ЦОНЕВА
28.2.2019 11:30